Hafan  //  Newyddion  //  Ymgyrch Bagiau Plastig  //  Cynllun Teithiau Cerdded  //  Cysylltwch â Ni

CYNLLUN TEITHIAU CERDDED

Mae gan Sustainable Abersoch Cynaliadwy (SAC) gynllun dwy flynedd i hybu cerdded ymhlith y gymuned leol ac ymwelwyr i Abersoch fel ei gilydd. Nodion hwn yw:

> Cynyddu iechyd da
> Lleihau tagfeydd lleol, llygredd a phroblemau parcio
> Amrywio atyniadau ardal Abersoch i ymwelwyr
> Hybu Llwybr Arfordir Llŷn ac amgylchedd lleol yr AHNE o gwmpas.

Derbyniwyd grant yn 2008/09 o Gronfa Datblygiad Cynaliadwy AHNE Llŷn (Cyngor Gwynedd) ac o Gyngor Chwaraeon Cymru. Mae SAC yn gweithio yn glos gyda  Chanolfan Hysbysrwydd Abersoch a’r Cylch a busnesau lleol sydd wedi noddi’n hael.   Mae gan y cynllun pedair
TRASWSLWYTHO EIN TAITH GLYWEDOL
Cliciwch bob trac gyda eich botwm dde a "save file as":

> Rhagarweiniad
> Pwynt Clywedol 1
> Pwynt Clywedol 2
> Pwynt Clywedol 3
> Pwynt Clywedol 4
> Pwynt Clywedol 5
> Pwynt Clywedol 6
> Pwynt Clywedol 7a
> Pwynt Clywedol 7b
> Pwynt Clywedol 7c
> Pwynt Clywedol 7d
> Pwynt Clywedol 7e
> Pwynt Clywedol 7f
> Pwynt Clywedol 7g
> Pwynt Clywedol 8
> Pwynt Clywedol 9
> Pwynt Clywedol 10
> Pwynt Clywedol 11
prif elfen:

1. Gwella cyhoeddusrwydd ynglŷn â rhychwant o lwybrau a theithiau cerdded sydd ar gael
2. Gwella’r arwyddion, y cyfeirbwyntiau a chyflwr y llwybrau
3. Llywio rhaglen o deithiau cerdded dan arweiniad
4. Datblygu taith glywedol beilot

Cyhoeddusrwydd
Sail y cynllun yw fframwaith y llyfryn ardderchog ‘Teithiau Cerdded Abersoch’ sydd yn disgrifio chwe thaith leol, cyfanswm o tua 30 milltir  o gwmpas Abersoch, gan gynnwys rhannau o Lwybr Arfordir Llŷn. Mae hwn ar gael o Ganolfan Hysbysrwydd Abersoch a’r Cylch. Cynhyrchwyd pamffledi a phosteri, a dosbarthwyd y rhain yn helaeth i hybu’r teithiau cerdded a’r llwybrau. Sicrhawyd byrddau hysbysu ar gyfer lleoliadau amlwg yn y pentref i ddarparu gwybodaeth am y llwybrau, teithiau cerdded a gweithgareddau perthnasol. Lleolir un y tu allan i Siop Londis/Talafon yng nghanol y pentref , yr ail ar faes parcio Lon Golff a’r trydydd mewn arhosfan ar y ffordd fawr rhwng Llanbedrog ac Abersoch.

Llwybrau
Gweithiwn yn uniongyrchol â Swyddog Llwybrau Dwyfor i adnabod a chyflawni gwelliannau i lwybrau lleol. Eleni rhoddir blaenoriaeth i wella cyfeirbwyntiau ac arwyddion. Gobeithio darparu celfi llwybr (giatiau moch, camfeydd a rhodfeydd) yn y flwyddyn nesaf.

Teithiau Cerdded Dan Arweiniad
Cynhaliwyd rhaglen o deithiau dan arweiniad yn ystod y tymor brig ym mis Awst. Cynigid rhychwant o deithiau o hyd ac anhawster amrywiol dan arweiniad pedwar aelod o SAC. Cynhaliwyd dwy ynghyd â grwpiau cerdded lleol. Adolygir y profiad hwn ar hyn o bryd i benderfynu pa ran a ddylai’r rhain chwarae yn y dyfodol. Bwriedir darparu  rôl ambarél mewn hybu teithiau lleol sydd yn ymhél â grwpiau cerdded eraill.

Taith Glywedol
Datblygwyd taith glywedol ar sail cyfraniadau lleol i’r cynnwys a’r gwaith adrodd. Llawer o ddiolch i bawb a gyfrannodd. Darperir gwybodaeth am hanes lleol, tirwedd a nodweddion o ddiddordeb cyffredinol, yn ogystal â chyfarwyddiadau arwain manwl, ar gyfer taith gerdded 4 - 7 milltir o amgylch Abersoch, gan gynnwys gwyriad dewisol i Borth Ceiriad. Am fraslun o’r daith, cliciwch yma…

Gellir lawr lwytho’r daith glywedol yn ffurf ffeiliau mp3 ar gyfer ipod neu chwaraeydd mp3 o www.audioguide2go.com. Rhaid ymrestru (does dim amodau), chwilio am y daith o dan ‘Abersoch’ ac yno lawr lwytho naill ai’r daith gyfan fel ffeil ‘zip’ fawr neu rai llai ar gyfer pob un o’r pwyntiau clywedol. Mae’r wefan yn cynnwys map o’r daith ar sail ‘Google Earth’.

Bydd llyfryn yn cynnwys sgript y daith glywedol uchod ar werth ar werth yn fuan. Mae croeso i chi archebu copi trwy gysylltu â Noel Davey (gweler y manylion isod).

Am fwy o wybodaeth am y cynllun teithiau cerdded, cysylltwch â:

Noel Davey  d/o  SAC
Gorselands, Sarn Bach, LL53 7ET
noeldavey@compuserve.com
Ffon: 01758 713 300
Am fanylion pellach ac i ymaelodi â SAC, cysylltwch â: Jilli Whipp, 01758 712083 neu jilliwhipp@care4free.net